Iranian Mental Health Center
مشاوره و روانشناسی

روان‌شناسی مرضی و كودكان استثنايی

اختلالات شبه جسمی:

وجه مشترک اختلالات شبه جسمی وجود علائم فيزيكی است كه بر حالت طبی عمومي دلالت دارند. اما از طريق يک حالت طبی عمومی، تأثير مستقيم يک ماده، يا اختلال روانی ديگری كاملا قابل توجيه نيستند.

 اختلال جسمانی كردن (Somatization)

سابقه بسياری از شكايات فيزيكی با شروع قبل از 30 سالگي كه طي چندين سال رخ مي‌دهند و منجر به پيگيري درمان يا آسيب قابل ملاحظه در كاركرد اجتماعی، شغلی، يا ديگر زمينه‌های مهم می‌شوند.

در 2/0 تا 2 درصد زن‌ها و كمتر از 2/0 مرد‌ها گزارش شده است و شروع قبل از 25 سالگی است.

 اختلالات شبه جسمي نامتمايز:

علائم از نظر بالينی موجب نگرانی يا آسيب قابل ملاحظه‌ای در كاركرد اجتماعی، شغلی يا ديگر زمينه‌های مهم می شوند.پس از بررسی كافي نمی‌توان علائم را با يک حالت طبی عمومی شناخته شده يا تأثير مستقيم يک ماده توجيه كرد.

 

 اختلال تبديلی

علايم تبديلی با كاردكرد حركتی يا حسی ارادی ارتباط دارند و از اين رو به آن‌ها شبه نورولوژيكی اطلاق مي‌شود.

 اختلال درد

در اختلال درد مربوط به عوامل روان‌شناختی، عوامل روان‌شناختی نقش عمده‌ای در شروع، تشديد يا استمرار درد دارند.

خود بيمارانگاری (هيپوكندريا)

اشتغال ذهنی در مورد ترس از مبتلا بودن، يا عقيده به داشتن بيماری جدی بر اساس تعبير غلط علايم بدنی.

 اختلال بدشكلي بدن

اشتغال ذهنی در مورد وجود نقص خيالی در ظاهر، اگر بد ‌شكلی فيزيکی جزيی وجود دارد، نگراني شخص به طور بارز مفرط است. معمولاً در خلال نوجوانی شروع مي‌شود و در زن و مرد يكسان است.

 اختلال شبه جسمی كه به گونه‌ی ديگر مشخص نشده است.

  • حاملگي كاذب
  • يک اختلال دربردارنده علايم خود بيمارانگاری غير سايكوتيک به مدت كمتر از 6 ماه.
  • يك اختلال در بردارنده شكايات فيزيكی بدون توجيه به مدت كمتر از 6 ماه كه ناشی از اختلال روانی ديگری نيست.

پست های مرتبط

نظام طبقه بندی در روان پزشكی

imhct.ca

نشانه شناسي بيماري‌های روانی

imhct

روان‌شناسي مرضي

imhct

Leave a Comment