Iranian Mental Health Center
مدیریت هیجان
کانون بهداشت روان ایرانیان

مدیریت هیجان یکی از مهارت های اساسی زندگی ست.

برای اینکه بتوانیم هیجانات را آگاهانه مدیریت کنیم باید بتوانیم آن ها را شناخته و کنترل کنیم.همان طور که میدانیم هیجانات بر رفتار ما تاثیر گذار هستند و رفتارها نیز تعیین کننده  کیفیت روابط ما خواهند بود.

یکی از مهم ترین ویژگی ها در رفتارشناسی این است که شناخت و آگاهی که ما از رفتار  خود داریم با آنچه که دیگران از رفتار ما گزارش میکنند  متفاوت است . دلیل این تفاوت آن است که علاوه بر شناخت و باورها  هیجانات نیز در  رفتارهای ما موثر هستند  حال آنکه در زمان بروز رفتار ها حکم تربه جنبه های هیجانی آن توجه داریم در حالی که اطرافیان بیشتر کمبه های هیجانی رفتار ما را مشاهده می‌کنند. بنابر این هیجانات انسان الزاماً با  باورها و  شناخت او منطبق نیست ‌و فاصله دارد.  بروز رفتارهای غیر قابل پیش بینی ( متفاوت با باورها و نظام فکری ما) که تحت تأثیر هیجانات هستند

مدیریت هیجان
مدیریت هیجان کانون بهداشت روان ایرانیان

روابط ما با افراد  دیگر بخصوص نزدیکان را مختل خواهد کرد.

روش های کنترل هیجان:

 آگاهی از شناخت ,هیجان و رفتار و تفکیک آنها از یکدیگر

در وحله اول باید  تعریف درستی از هیجانات داشته باشیم. و بتوانیم هیجان ها را نام گذاری کنیم مانند  ترس٫ غم ٫خشم٫ شادی٫… هر چقدر بتوانیم هیجان های بیشتری را را شناسایی کرده و نام ببریم به همان اندازه بیشتر می توانیم هیجان ها را کنترل کنیم. هر یک از این هیجان ها می‌توانند به وجود آورنده رفتاری باشند  که برای اطرافیان آزار دهنده باشد. بنابراین با آگاهی از  هیجان های خود میبایست از رفتارهایی که بر مبنای آن صورت می‌گیرد پرهیز کرد. مبنای رفتار ما باید بر اساس باورها و اندیشه و تاثیر آن رفتار روابط ما با دیگران داشته باشد یعنی در زمان بروز هر رفتاری باید اندیشه کرد این رفتار چه تأثیری در روابط ما با دیگران و چه تاثیری در نگاه دیگران به ما خواهد داشت.

پذیرش هیجانات به عنوان جزئی از زندگی:

با این وجود نباید به هیجان ها به عنوان یک پدیده منفی نگاه کرد بلکه باید هیجان های مثبت و منفی را جزئی از وجود خود قلمداد کنیم و سر ستیز با آن نداشته باشیم بلکه سعی کنید که با کنترل آن ها مانع تأثیر این هیجان ها بر رفتار خود باشیم.

 لازم به ذکر است که هیجان یک معقوله واقعی و غیر قابل انکار در زندگی ست که نه تنها مضر نخواهد بود بلکه می‌توان با  سازمان و نظام دادن به آن و جلوگیری از طغیان هیجان ( مانند ایجاد یک سد در مسیر رود پر خروش) از آن به عنوان تنظیم کننده موقعیت ها و افزایش انعطاف پذیری  استفاده کرد.

پست های مرتبط

روان درمانی به سبک واقعیت درمانی

imhct

چه زمانی باید به مشاوره روانشناس مراجعه کنید؟

IMHCT

برنامه ویژه بزرگداشت روز جهانی زن در لایو اینستاگرام

imhct_root

Leave a Comment