کانون بهداشت روان ایرانیان
IMHCT

تستی

اختلالات روانپزشكی  اولين بار توسط بقراط در قرن پنجم قبل از ميلاد مطرح شد. بقراط دو اصطلاح عمده را مطرح كرد: Mania وHysteria. امروزه برای اينكه يک تشخيص روانپزشكی را از ساير تشخيص‌های مطرح ، تفكيک كنيم از سيستم های طبقه بندی استفاده می كنيم. سيستم های طبقه بندی موثرترين شيوه درمان را تعيين می كند واز سويی يک زبان مشترک بين متخصصان به‌ وجود مي‌آورند و زمينه را برای پژوهش هموار می كنند.

دو سيستم طبقه بندی بسيار مهم  روانپزشكی عبارتند از:

                  DSM: Diagnostic & Statistical manual of Mental disorders

                                                 ICD: International classification of diseases

DSM توسط APA تهيه مي گردد. سازمان APA  , 2 شاخه دارد:

                                                        1- American Psychological Association

                                                             2- American Psychiatric Association

DSM فقط مختص بيماري هاي روانپزشكي است.

پست های مرتبط

When should you seek psychological counseling?

IMHCT

The effects of speaking

IMHCT

Leave a Comment