کانون بهداشت روان ایرانیان

Call us, email us, or knock on our door

@moshavercanada

+1 905 597 0660

Info@imhct.ca

imhctoronto

imhct

i.m.h.c.t

Working hours

 • Monday
  8 AM to 9 PM
 • Tuesday
  8 AM to 9 PM
 • Wednesday
  8 AM to 9 PM
 • Thursday
  8 AM to 9 PM
 • Friday
  8 AM to 9 PM