Iranian Mental Health Center
مشاوره و روانشناسی

روان‌شناسي مرضي

 

اسكيزوفرني

بندیکت مورل نخستين بار با مشاهده علائم اصطلاح دمانس پره كوزه demence Procos را به كار برد.
اميل كرپلين نوع دمانس زودرس را برای اسكيزوفرني به كاربرد و آن را دمانس پري كوكس dementia precox ناميد.
– يوگين بلولر نخستين كسی بود كه اصطلاح اسكيزوفرنی را به كار برد. وی وجود دوگانگی بين تفكر، هيجان و رفتار را مشخصه اسكيزوفرنی می دانست كه لزوماً سير رو به تباهی ندارد. بلولر علائم اوليه اسكيزوفرنی را 4 علامت مي‌دانست كه به بلولر معروف است:
دوگانگي اساسي Ambivalence، در خود فروفتگي Autism، اختلال عاطفه Affect و اختلالات تداعي Association
بلولر معتقد بود توهمات و هذيانها علائم فرعی اسكيزوفرنی هستند.
احتمال ابتلا در زن و مرد برابر است. ولی در شروع و سير بيماری در دو جنس تفاوت ديده مي‌شود.
اوج شروع بيماری در مردها 15 تا 25 سالگی و در زن‌ها 25 تا 35 سالگی است. در مردها پسرفت در نتيجه علائم منفي ديده مي‌شود ولي زن‌های مبتلا عملكرد اجتماعی بهتری نسبت به مردها دارند.
– وجود علائم افسردگی، سن پايين شروع بيماری، سطح بالای عملكرد قبل از بيماری، زمينه‌ساز بروز خودكشی در مبتلايان به اسكيزوفرنی است.
– مصرف سيگار در بيماران بالا است.
اسكيزوفرنی پاسخ قهقرايی در مقابل تعارض و ناكامی در ارتباط با افراد محيط است، كه منجر به واپس‌گرايی و نيروگذاری معطوف به خود شده و كناره‌گيری اوتيستيک پديد می آيد. نظريه‌های روانكاوی نقص Ego و فروپاشي Ego را در سبب‌شناسی مطرح مي‌كنند. فرد مبتلا به اسكيزوفرنی به زمانی كه هنوز ايگو تثبيت نشده است بازگشت پيدا می‌كنند. نظريه‌های يادگيری مدل‌های نامناسب دوران كودکی، روابط بين فردی ضعيف، يادگيری واكنش‌ها و نحوه تفكر غيرمنطقی را درگير می‌دانند .
نظريه‌های مربوط به خانواده، الگوهای خانوادگی مخرب را مطرح می‌كنند. در خانواده‌های دارای وابستگی مضاعف كودک پيام‌های متضاد در مورد رفتارها و نگرش‌ها و احساسات از جانب پدر و مادر دريافت می كند و سعی بر فرار از موقعيت گيج‌كننده كه منجر به اختلالات سايكوتيک می‌گردد. در خانواده‌های با الگوی مورب، گسستگي بين والدين باعث نزديكی كودک به يک والد و سلطه‌گری والد ديگر بر كودک می‌شود و در خانواده‌های دو سويه كاذب و شبه خصمانه، ابراز هيجانات وجود ندارد كه منجر به پيدايش روابط كلامی مختص آن خانواده می‌گردد. مسئله زمانی حاد مي‌شود كه كودک خانواده را ترک كرده و مي‌خواهد با ديگران رابطه برقرار كند. هيجان ابراز نشده موجب انتقاد‌گری، رفتار خصمانه، درگيری مفرط و… می‌گردد كه ميزان عود اسكيزوفرني را بالا می‌برد.

توجه داشته باشيم كه وجود توهم و هذيان براي اسكيزوفرنی شرط لازم نيست.

علائم مثبت و منفی

در اسكيزوفرنی دو دسته علائم را مي‌بينيم: علائم مثبت و منفی.
علائم مثبت شامل توهمات و هذيان‌ها، ساختمان طبيعی مغز در CT اسكن، پاسخ خوب به درمان.
علائم منفی شامل كند يا سطحی شدن عاطفه، فقر كلامی، انسداد تكلم، فقدان آراستگی، فقدان انگيزش، فقدان احساس لذت، مردم گريزی، نابهنجاری ساختمان مغز، پاسخ درمانی ضعی.

پست های مرتبط

نظام طبقه بندی در روان پزشكی

imhct.ca

روان‌شناسی مرضی و كودكان استثنايی

imhct

نشانه شناسي بيماري‌های روانی

imhct

Leave a Comment